SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Väkelän Sukuseura ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja kehittää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten kesken ja vaalia suvun perinteitä, harrastaa ja edistää suvun jäsenten elämänvaiheita koskevien kirjallisten ja suullisten tietojen keräämistä ja sukumuistojen tallentamista sukuarkistoon sekä edistää ja tukea suvun varattoman nuorison kasvatusta ja opetusta etenkin opiskelijain suunnatessa opintojaan tieteen, taiteen tai muiden yleishyödyllistä tarkoitusta palvelevien toimien aloille. Tarkoitustensa saavuttamiseksi yhdistys toimii järjestäen suvun jäsenille esitelmä- ja valistustilaisuuksia, julkaisten suvun ja sen jäsenten vaiheita koskevia selvityksiä ja elämänkertoja sekä tallentamalla sukua koskevia asiakirja- ym. aineistoa ja esineistöä, avustaen käytettävissä olevien varoin suvun varattomien opintiellä olevien poikain ja tyttöjen koulunkäyntiä ja opintoja sekä järjestäen suvun kokouksia ja tilaisuuksia, jolloin voidaan kutsua muitakin kuin suvun jäseniä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Juho Tuomaanpoika Väkiparran jälkeläinen, suoraan alenevassa polvessa sekä heidän puolisonsa, suvun jäsenen laillinen ottolapsi ja kaikkien näiden aviopuolisot. Jäsenet ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua suvun hyväksi suoritetuissa toimissa ansioituneita kansalaisia.

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut joiden suuruuden varsinainen sukukokous vahvistaa. Tarkoituksiaan varten yhdistys voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 13 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varainhoitajan. Hallitus voi asettaa avukseen työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä asioita. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Varainhoitaja kirjoittaa yhdistyksen kassa-asioissa yhdistyksen nimen yksin

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien lausunto yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.Vastuuvapauden myöntämisestä varsinainen sukukokouksen on päätettävä jokaiselta viimeisen varsinaisen sukukokouksen jälkeen kuluneelta täydeltä kalenterivuodelta, viimeisen kokouksen pitämisvuosi mukaan luettuna.

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsumana ja sen määräämässä paikassa kesä-elokuun kuluessa joka kolmas vuosi. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään viidesosa yhdistyksen jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu näihin kokouksiin tapahtuu ilmoittamalla siitä vähintään kuukausi ennen kokousta hallituksen määräämässä yhdessä laajalevikkeisessä sanomalehdessä tai jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella. Muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille samalla tavalla.

Varsinaisessa sukukokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat :

1. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.

2. Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

3. Päätetään mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilienpito antavat aihetta

4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista alkavaa toimintakautta varten 5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

6. Valitaan alkavaa toimintakautta varten hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, ottaen huomioon, että hallitukseen tulee mahdollisuuksien mukaan jäseniä suvun eri haaroista.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

8. Käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat sekä hallituksen ja yksityisten suvun jäsenten sukukokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat. Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Yhdistyksen purkaantuessa lankeaa yhdistyksen arkisto ja varat Räisäläisten säätiölle, kuitenkin niin, että rahavarat ja muu rahan arvoinen korkoa tai osinkoa tuottava omaisuus on ensisijaisesti liitettävä sukuseuran perustamiin rahastoihin

10§

Muutoin noudatettakoon yhdistyksistä voimassa olevaa lakia.